Global Genomics Service
We Sequence, You Discover

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ

บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัท”) จึงจัดทำนโยบายเรื่อง นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว และวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้และเปิดเผยโดยบริษัทและแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตุประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมระบบการเก็บข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม จุดขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่ระบุว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นกับการให้บริการหรือการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือให้บริการหรือสิทธิประโยชน์นั้น ๆ แก่ท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวมรวบ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก ได้แก่

2.1 ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และลายมือชื่อ เป็นต้น

(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น (line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

(3) ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่าง ๆ ประวัติการซื้อขาย รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร เป็นต้น

(4) ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

(5) ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ และข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

(6) ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสารเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่เว็บไซต์ ความเห็นของผู้ใช้งานข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่บริษัทโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของบริษัท เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่าง ๆ เป็นต้น

(7) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพียงเท่าที่จำเป็น เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยอาจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากบริษัทพบว่าได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้เจตนา บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ออกจากระบบเก็บข้อมูลทันที อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

3. แหล่งที่มาและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

(1) เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับบริษัท หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท รวมถึงแบบฟอร์มการลงทะเบียนรูปแบบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าเป็นการเก็บรวบรวมผ่านไปรษณีย์ โทรศัพท์ การแสดงสินค้าในงานนิทรรศการ การประชุมสัมมนา และการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

(2) จากเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Google, Facebook เป็นต้น

(3) จากเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับมือถือ/อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือแอพพลิเคชั่น (mobile application) ต่าง ๆ

(4) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุ๊กกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุ๊กกี้

(5) จากอีเมล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาและข้อความอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและบริษัท

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบุคคลภายนอก

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน แหล่งข้อมูลทางการค้า การวิจัยทางการตลาด เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google, YouTube เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 หลักการทั่วไปที่บริษัทใช้เมื่อบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมายตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรม

(2) บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่กำหนด บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง และในกรณีที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

(3) บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ ตราบเท่าที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.2 พื้นฐานทางกฎหมายของประมวลผลข้อมูล

บริษัทต้องการที่จะปฏิบัติต่อทุกคนที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน แต่บางครั้งบริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากวิธีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่บริษัทจะสามารถใช้เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) เกี่ยวกับท่าน ยกเว้นในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ตัวอย่างเช่น บริษัทไม่ต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามรายละเอียดในข้อ 7. ของประกาศฯ ฉบับนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้

5.8 สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้อง

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าบริษัทได้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัท และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท

1 ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และลายมือชื่อ เป็นต้น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง
2 ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น (line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง
3 ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่าง ๆ ประวัติการซื้อขาย รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร เป็นต้น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง
4 ข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address), ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล
5 ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล
6 ข้อมูลการถ่ายภาพหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล
7 ข้อมูลวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการวิเคราะห์

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัท (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 7. ของนโยบายฯ ฉบับนี้

7. วิธีติดต่อบริษัท

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางไปรษณีย์: บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 3689 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Email Address: privacy@bangkokgenomics.com

    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางไปรษณีย์: บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 3689 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-1089908 โทรสาร: 02-2612638

เว็บไซต์: https://www.bangkokgenomics.com//

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทขอให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ