Global Genomics Service
We Sequence, You Discover

Publications

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ Methodology

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ Clinical Validation & Application

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ Clinical Case

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ ทารกแฝด

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ Non-invasive chromosome deletion/repetition

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่เกี่ยวข้องกับ Non-Invasive Single Gene & Whole Genome

วารสารทางวิชาการของ BGI ที่ตีพิมพ์ในรูปแบบภาษาจีน