การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Medical - Related Products)

ชุดน้ำยาตรวจโควิด-19 ชนิด Real time -PCR

ชุด PPE

ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจไวรัส (Viral Transport Media : VTM)

     บริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ว่าด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ มาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าเพิ่ม

เติม เช่น ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ทั้งชน