Global Genomics Service
We Sequence, You Discover

นิฟตี้ เทส

ผู้นำด้านการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมระดับโลก ได้รับการตรวจไปแล้วมากกว่า 10 ล้านตัวอย่าง

นิฟตี้ เทส

ผู้นำด้านการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมระดับโลก ได้รับการตรวจไปแล้วมากกว่า 3 ล้านตัวอย่าง

SERVICES

Group 242

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจคัดกรองมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม คือการทดสอบบนยีนเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด การทดสอบนี้ต้องได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลที่ได้คุณภาพ รวมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น

Group 243

อนามัยการเจริญพันธุ์

การตรวจคัดกรอง วิสต้า ช่วยตรวจหาการกลายพันธุ์กว่า 15,000 ชนิด จาก 547 ยีน ความผิดปกติทางพันธุกรรม 626 ชนิด และความผิดปกติบนโครโมโซม X ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรม
การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัวอ่อน (PGS) เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้ทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งตัวอ่อนยังคงเก็บไว้ที่ศูนย์ IVF วิธีการทดสอบจะดำเนินการโดยนำเซลล์ออกจากตัวอ่อน และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

Group 245

การตรวจคัดกรองสำหรับเด็กแรกเกิด

ในแต่ละปี เด็กทั่วโลกประมาณ 7.9 ล้านคน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่อง ซึ่งหลายคนดูเหมือนสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิด และมาจากครอบครัวที่ไม่มีประวัติของโรค ทารกที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนี้จะไม่แสดงอาการจนกว่าจะมีอาการที่รุนแรง และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต่อไป

Group 244

การตรวจหายีนก่อโรคจากยีนเฉพาะในส่วนของ exon

BGI สามารถตรวจหาลำดับ exon ได้มากกว่า 180,000 ตำแหน่งจาก 22,000 ยีน และยังสามารถตรวจคัดกรองโรคที่เกิดขึ้นบนยีนเดี่ยวได้มากกว่า 5,800 ชนิด

BGI LOCAL LABORATORY SOLUTION

ห้องปฏิบัติการ BGI ประเทศไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน
พร้อมพลิกโฉมการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่ทันสมัย
เพื่อความรวดเร็ว เพราะเราคือผู้นำด้านสุขภาพ และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการป้องกันโรค
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านคำแนะนำในการรักษาที่ดีกว่าเดิม

BGI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ใช้ความพยายาม มุ่งมั่น
และเป็นที่น่าเชื่อถือด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมด้านคลินิก ด้วยประสบการณ์
ด้านการวินิจฉัย ด้านการคัดกรอง พร้อมความร่วมมือจากเครือข่ายของห้องปฏิบัติการ
และสำนักงานทั่วโลก

BGI LOCAL LABORATORY SOLUTION

ห้องปฏิบัติการ BGI ประเทศไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน พร้อมพลิกโฉมการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมที่ทันสมัย เพื่อความรวดเร็ว เพราะเราคือผู้นำด้านสุขภาพ และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการป้องกันโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านคำแนะนำในการรักษาที่ดีกว่าเดิม

BGI เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ใช้ความพยายาม มุ่งมั่น และเป็นที่น่าเชื่อถือด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมด้านคลินิก ด้วยประสบการณ์ ด้านการวินิจฉัย ด้านการคัดกรอง พร้อมความร่วมมือจากเครือข่ายของห้องปฏิบัติการ และสำนักงานทั่วโลก