กลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจคัดกรองอื่นๆ (Other Testing Services)

เซนทิสตรวจคัดกรองความเสี่ยงยีนก่อโรคมะเร็งทางพันธุกรรม

เซนทิสตรวจคัดกรองยีนมะเร็งพร้อมรายงานชนิด ของยาที่ตอบสนองต่อการรักษา

เซนทิสตรวจคัดกรองยีนมะเร็งปอดพร้อมรายงานชนิดของยาที่ตอบสนองต่อการรักษา

โคโลเทคตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะเริ่มต้น

บีจีไอ-เอ็กซ์โซมตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมด้วย Whole Exome Sequencing อย่างละเอียด

ดีเอ็นออลถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคล

โนวาตรวจคัดกรองพันธุกรรมสำหรับเด็กแรกเกิด

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจคัดกรองอื่นๆ (Other Testing Services) ประกอบไปด้วย

1. การตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง

     บริษัทฯ ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งภายใต้แบรนด์  SENTIS ที่ได้รับอนุญาตการใช้แบรนด์จากกลุ่ม BGI โดยให้บริการทั้งการตรวจคัดกรองกลุ่มยีน

ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  (Hereditary  Cancer  Screening)  ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนที่เพิ่มความเสี่ยง

การเกิดมะเร็ง สามารถตรวจได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งจากปัจจัยทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี Next - Generation Sequencing (NGS) จึงตรวจคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หลากหลายชนิด สามารถตรวจได้ถึง 79 ยีน ในเพศชาย ครอบคลุม 22 โรคมะเร็ง  และ 74 ยีน ในเพศหญิง ครอบคลุม 23 โรคมะเร็ง  รวมถึงโรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย  เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น และยังมีบริการตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา (Cancer+ Discovery Panel) ซึ่งจำเพาะเจาะจงกับยารักษาโรคมะเร็งมากกว่า 200 ชนิด ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวจะใช้วางแผนในการใช้ยารักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

     นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังมีการให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะเริ่มต้น ภายใต้แบรนด์  COLOTECT  ที่ได้รับอนุญาตการใช้แบรนด์

จากกลุ่ม  BGI  โดยการตรวจ  COLOTECT  เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงชนิดไม่รุกล้ำ และมีความไวสูง (High Sensitivity) โดยการตรวจหาความผิดปกติของการเติมหมู่เมทิล ซึ่งเป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์บนดีเอ็นเอ ที่สกัดได้จากอุจจาระ ด้วยเทคนิค Multiplex Methylation Specific PCR ที่จำเพาะต่อยีนเป้าหมาย การเติมหมู่เมทิลนี้เป็นหนึ่งในการกระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีน ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีระดับการเติมหมู่เมทิลที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคนปกติ ผู้รับบริการสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน (Self - Sampling) และส่งสิ่งส่งตรวจกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลารายงานผลประมาณ 5 - 7 วันทำการ มีความไวในการตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ได้ถึงประมาณ 87%

2. การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมด้วย Whole Exome Sequencing (WES)

     บริษัทฯ มีการให้บริการตรวจหาความผิดปกติของยีนด้วยเทคโนโลยี Next - Generation Sequencing (NGS) ภายใต้ แบรนด์ BGI-XOME ที่ได้รับอนุญาตการใช้แบรนด์จากกลุ่ม BGI ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติของยีนที่ทำให้เกิดโรค การตรวจนี้จะช่วยให้นักวิจัยหรือแพทย์สามารถมุ่งสู่การวิเคราะห์ยีนที่สนใจเพียงตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งอย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งใช้หลักการตรวจวิเคราะห์หาลำดับของสารพันธุกรรมแบบครอบคลุมคุณภาพสูง(High Coverage Sequencing) เพื่อเก็บข้อมูลลำดับสารพันธุกรรมในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้การวินิจฉัยทางคลินิกทำได้อย่างรวดเร็ว  เนื่องจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมักตอบสนองต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที การตรวจพบและการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น

3. การถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียด (Individual Genetic Testing)

     การให้บริการถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียดด้วยวิธีการตรวจดีเอ็นเอ และ Next - Generation Sequencing (NGS) ภายใต้แบรนด์ DNALL การถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียดนี้ จะนำข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลชาติพันธุ์หรือเชื้อสายของบรรพบุรุษ การออกกำลังกายที่เหมาะสม ความสามารถในการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ หรือพยากรณ์ความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้ออกแบบและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การวางแผนการออกกำลังกายที่ได้ประสิทธิภาพ การออกแบบการรับประทานอาหาร และยาที่เหมาะสม การวางแผนการรักษาโรคจากความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมที่สำคัญ การประเมินบุคลิกภาพเบื้องต้น การวางแผนด้านการส่งเสริมความงาม เช่น สภาพผิวและสิ่งกระตุ้นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพของผิว เป็นต้น

4. การตรวจคัดกรองสำหรับเด็กแรกเกิด (Newborn Screening)

     การให้บริการตรวจคัดกรองสำหรับเด็กแรกเกิดภายใต้แบรนด์ NOVA ที่ได้รับอนุญาตการใช้แบรนด์จากกลุ่ม BGI โดย มีการให้บริการทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

  • การตรวจคัดกรองพันธุกรรมสำหรับเด็กแรกเกิด (Newborn Genetic Test) : บริษัทฯ สามารถคัดกรองโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนในทารกด้วยเทคโนโลยี  Next-generation Sequencing  (NGS)  ได้ถึง 87 โรค  รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของทารกแต่ละคนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อยาที่ใช้ในเด็กได้ถึง 32 ชนิด
  • การตรวจคัดกรองความผิดปกติของระบบเผาผลาญสำหรับเด็กแรกเกิด Newborn Metabolic Disorders Screening) : การตรวจคัดกรองโรค   ที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญด้วยวิธีเทคนิคแทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี    (Tandem  Mass  Spectrometry)     และเทคนิคฟลูออเรสเซ้นต์แอสเสย์ (Fluorescence  Assay)  เหมาะกับทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญ  เช่น  ความผิดปกติของการเผาผลาญกรดอะมิโน   และความบกพร่องของการเผาผลาญกรดไขมัน   เพียงใช้ตัวอย่างหยดเลือดบนกระดาษกรอง   ผนวกกับการใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติของการเผาผลาญได้มากถึง 51 ชนิด ตามที่ American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) แนะนำให้ตรวจ และได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ นำไปสู่การวินิจฉัยอย่างทันท่วงที รวมถึงพิจารณาวาง แผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การตรวจสุขภาพเบื้องต้น (Basic Health Check-up)

     บริษัทฯ ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น ตั้งแต่ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดการทำงานของตับและไต ตลอดจนภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ และการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้บ่งชี้ภาวะสุขภาพเบื้องต้น หรือเพื่อใช้ประเมินสุขภาพในภาวะต่างๆ เช่น เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์หรือเมื่อพบความผิดปกติบางอย่างและต้องการหาสาเหตุเบื้องต้น รวมทั้งติดตามหากพบความผิดปกติ เพื่อการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy