คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Northern Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท หลักสูตร Public Administration มหาวิทยาลัย Northern Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 4/2558
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2549
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 30/2549
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom

      ปี 2014, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA

 • Chairman Forum ในหัวข้อ "The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight"
 • การสัมมนา Global Anti-Corruption and Integrity Forum 2018, OECD, Paris, France
 • การสัมมนา "How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การสัมมนา IOD Chairman Forum "Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?"

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ, บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
 • มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2565 ประธานกรรมการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน    กรรมการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัย Hartford Connecticut ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit  Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรผู้นำ Nida Wharton, University of Pennsylvania 2003

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด
 • เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาบริษัท, บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน, บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ, บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด
 • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
 • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
 • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง), คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยไฟท์ แอสเซ็ท จำกัด
 • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน / คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โนดัส โทลเลนส์ จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ขายความคิด จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ชาร์ป แร็บบิส จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้ จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วีเอสที จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เฟิร์ม จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เวอร์ติเคิล ลิ้งค์ จำกัด
 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท เอชบีดี คอนเน็คท์ จำกัด

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต SOUTHWESTERN UNIVERSITY
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • Fellow of The International College of Surgeons
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 288/2563
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพื่อการสร้างชาติ (สกสช.) รุ่นที่ 9 สถาบันการสร้างชาติ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารการฑูต รุ่นที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ
 • การบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.) รุนที่ 27 สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยมหาดไทย
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข (น.บ.ส.) สถาบันพระบรมราชชนก
 • หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 75 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ, บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์, มหาลัยวิทยาลัยรังสิต
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ (เฉพาะกิจ) พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์, สำนักงานประกันสังคม
 • 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม, สำนักงานประกันสังคม
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 2566   ประธานกรรมการบริหาร, องค์การเภสัชกรรม
 • 2563 - 2566   คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019, กระทรวงสาธารณสุข
 • 2563 - 2566   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 2563 กรรมการรัฐวิสาหกิจ, กระทรวงการคลัง
 • 2562 - 2566 ประธานอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 2562 - 2566 ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • 2560 - 2561 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of the Science of Laws, University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Laws, University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2561
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 6/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2559
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 8/2558
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการ กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ, วุฒิสภา
 • 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอ.เอส. แอดไวเซอรี พลัส (2018)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการการลงทุน, บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี, บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2556 - 2566   กรรมการ, บริษัท เล็กซ์คลูซีฟ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน Business Development Executive, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 134/2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2553
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด
 • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด
 • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด

นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด
 • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด
 • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท จีโนเวชั่น จำกัด
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด
 • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
 • มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เพียว ซีเล็ค จำกัด

นายหนิง ลิ

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตร Bioinformatics มหาวิทยาลัย Chinese Academy of Science สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ปริญญาตรี หลักสูตร Bioinformatics Physics College มหาวิทยาลัยหนานไค สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทยโอมิกส์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน         Vice President, BGI Group
 • 2561 - ปัจจุบัน         Executive President / BGI Global Development

นายจงเจ๋อ อู๋

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตร Genomics University of Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 • ปริญญาโท หลักสูตร Biochemistry and Molecular Biology มหาวิทยาลัย Jilin สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ปริญญาตรี หลักสูตร Biology Science มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน  กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน Head of Corporate Development / BGI Genomics Co., Ltd.

นายสุจี เชา

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขา Biotechnology มหาวิทยาลัย South China Agriculture สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2564           General Manager / BGI Health (HK) Company Limited

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11/2566
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2565
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 124/2564

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน         กรรมการ, บริษัท ซายน์ไบโอเทค จำกัด
 • 2552 - 2560           ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา, บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด

นายเสี่ยวฮาน หวาง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขา Biological Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, BGI Malaysia Health Sdn Bhd
 • 2565 - ปัจจุบัน         กรรมการ, Naleya Genomics Innovation Co., Ltd.
 • 2556 - ปัจจุบัน         General Manager of BGI Southeast Asia / BGI Group
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy