คณะผู้บริหาร

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11/2566
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2565
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 124/2564

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน         กรรมการ, บริษัท ซายน์ไบโอเทค จำกัด
 • 2552 - 2560           ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา, บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด

นายเสี่ยวฮาน หวาง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) /

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจ (CBO)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขา Biological Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 193/2565

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ, BGI Malaysia Health Sdn Bhd
 • 2565 - ปัจจุบัน         กรรมการ, Naleya Genomics Innovation Co., Ltd.
 • 2556 - ปัจจุบัน         General Manager of BGI Southeast Asia / BGI Group

นายกิตติคุณ รอดรังนก

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2565
 • หลักสูตร รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/65
 • หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/64
 • หลักสูตร TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา
 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวก
 • หลักสูตร Executive Cyber Resilience Program

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เก็ท แอดไวซอรี่ จำกัด
 • 2562 - 2564   ผู้จัดการ แผนกสอบบัญชี, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 • 2558 - 2562   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 • 2556 - 2558   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพรเทพ ต้านหยุด

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

            มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (Biology) Université Le Havre ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติอบรม

 • หลักสูตร การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2022
 • หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 15189 15190 22870 และ 19011

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2566 2566 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2565 2566 หัวหน้าห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2564 2565 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ, บริษัท จีโนเวชั่น จำกัด
 • 2562 2564 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ, บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2557 - 2562 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

ดร.ทนพ.ศิริยศ เด่นมงคลชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Thailand LA forum 2023 "ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทห้องปฎิบัติการ"
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เฉพาะทางสาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2022
 • โครงการฝึกอบรมชีวสารสนเทศทางคลินิก
 • หลักสูตรความท้าทายของงานเทคนิคการแพทย์ในยุคหลังโควิด -19
 • หลักสูตร PDPA for healthcare

ระยะเวลา-ประสบการณ์ทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 2566 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ, บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy